Főigazgatói munkakörre pályázati kiírás

2019.06.17. 13:35 | Szerző: Vincze Kriszta
Főigazgatói munkakörre pályázati kiírás

A MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZŐ INTÉZET ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA főigazgató beosztás ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:

a.) neve: MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
b.) címe: 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.

Az Intézmény fenntartója:

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.
Cg. 01-09-915113

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01. napjától 2022. 08.31 napjáig.

A munkavégzés helye:

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZŐ INTÉZET ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
1071 Budapest, Városligeti fasor 3.
Továbbiakban: intézmény

A pályázat előkészítéséhez:

A cirkuszművészet és ezzel együtt az artistaképzés megújítása kiemelt stratégiai célja a fenntartó MACIVA Nonprofit Kft-nek. Ennek érdekében olyan igazgatót keresünk, aki az új stratégia kiépítéséhez hozzájárul, aki képes jelentős fejlesztés és átalakulás levezetésére, oktatásszervezői tapasztalattal bír. Tekintettel van a magyar cirkuszművészet hagyományaira, ugyanakkor képes a megváltozott igényekhez és elvárásokhoz alkalmazkodni. A sikeres pályázó közreműködik a magyar artistaképzés jelenlegi helyzetének áttekintésében és értékelésében, körülményeinek és megújítása lehetőségeinek vizsgálatában, hozzájárul a meglévő tradíciókra építve a közép- és hosszú távú stratégiai és szakmai koncepcionális lehetőségek kiépítéséhez; részt vesz a nemzeti artistaképzés és az ahhoz kapcsolódó új képzések optimális elhelyezésének lehetőségei vizsgálatában a megújuló köznevelési és felsőoktatási rendszeren belül.

A szakmai program pontosításához, kidolgozásához előre egyeztetett konzultációs időpontokat biztosítunk a MACIVA Nonprofit Kft ügyvezetőjével, valamint a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztossal a pályázat ideje alatt annak érdekében, hogy a pályázó megismerje a pályázat kiírójának stratégiai elképzeléseit és elvárásait.

A pályázóktól részletes vezetési, szervezetfejlesztési programot várunk, amely az alábbi sarokpontokat tartalmazza:
- Koncepció az artistaképzés fejlesztésére;
- Koncepció az előadó-művészeti háttérszakmák továbbfejlesztésére, új szakok beindítására, az egyes szakok integrálása az artistaképzésbe;
- Koncepció az ENTE – European Network for Traveller Education rendszer beindításáról és működtetéséről;
- Koncepció a MACIVA Művésztelep működési rendjének kialakítására, javaslatok a végzett artisták és a növendékek gyakorlási lehetőségeinek összehangolására, az intézmény és a MACIVA tulajdonában levő eszközök vagyonvédelmének biztosításával.
- Az intézmény működési rendjének átdolgozása, etikai és magatartási normák bevetetése és betartatásának módja;
- Hálózatépítés - Magyarország határon belüli és határon kívüli területein artista kisközösségi csoportok hálózatának kiépítése, kapcsolattartás, szakmai segítség nyújtása a hálózat tagjainak. Koncepció kidolgozása a hálózat rendszerének kialakítására, működtetésére, technikai és személyi feltételeire;
- Oktatói kar összetételére vonatkozó szakmai koncepció kidolgozása, ide értve a külföldi vendég tanárok bevonását. Ennek költségtervezetének kidolgozása.
- Költségvetés tervezet kidolgozása, mely a kiadások, oktatói bérek optimalizálását és a bevételi források harmonizálását tartalmazza.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

- az artistaképzés hagyományaira építve aktívan hozzájárul a cirkuszművészeti képzés megújításához, valamint új szakok (úgymint előadó-művészeti háttérszakmák képzése stb.) beindításához, működtetéséhez;
- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért;
- kialakítja az intézmény munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett;
- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe;
- felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért;
- jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját;
- képviseli az intézményt;
- elkészíti minden év végén az intézmény éves beszámolóját, amelyet a fenntartó rendelkezésére bocsát;
- tájékoztatja a fenntartót az intézmény működéséről (igény szerint, de legalább negyedévente)
- biztosítja az intézmény könyveibe és irataiba való betekintést;
- kezdeményezi a fenntartó hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- elkészíti az intézmény munkatervét, költségvetését a következő évre, amelyet a fenntartó elé terjeszt;
- gondoskodik az intézmény könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi a fenntartónak az intézmény közhasznúsági jelentését/mellékletét;
- egyszemélyi felelős vezetőként irányítja és ellenőrzi az intézmény napi munkáját a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve a fenntartó döntéseinek megfelelően,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok, vagy az intézmény működése során, annak nevében kötött szerződések és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
- az intézmény részéről per indítása vagy az intézmény perlése esetén a jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni az intézmény szakszerű jogi képviseletének ellátásáról;
- biztosítja az intézményben folyó pedagógiai munka magas szakmai színvonalát;
- követi, fejleszti a cirkuszművészeti irányzatoka és integrálja azokat az iskolai képzésébe;
- gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok építéséről;
- nyomon követi az aktuális hazai, nemzetközi pályázati lehetőségeket;
- végrehajtja a fenntartói célokhoz, irányokhoz illeszkedő innovatív/adaptív intézményi stratégiát, megvalósítja az erőforrások hatékony megszervezésével;
- koordinálja a növendékek szakmai gyakorlatát a fenntartóval együttműködve;
- tervezi, szervezi, koordinálja és ellenőrzi a közösségi, művészeti programokat;
- együttműködik a fenntartó egyéb oktatási intézményeinek vezetésével, aktívan közreműködik a intézmények működésének racionalizálásában.

A vezetői munkakör betöltéséhez szükséges szakmai követelmények és egyéb feltételek:

- A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67.§ (1) bekezdése alapján, nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) pályázat elnyerése után az igazgatói megbízás feltétele, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy az igazgatói megbízással egyidejűleg az adott intézményben pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- büntetlen előélet,
- társalgási szintű angol nyelvtudás,
- vezetői gyakorlat.

Pályázat előírások:

- Az intézmény működését szabályozó jogszabályok ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot;
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát; (az eredetit a meghallgatáson kell bemutatni);
- munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról, kiemelkedő közművelődési tevékenységről szóló igazolásokat;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevény;
- az intézmény vezetési programját, képzési-, pedagógiai elveit, a képzés rendszerét;
- az intézmény növendékeinek utánpótlási, tehetségkutatási, a képzést megelőző tehetséggondozási programját;
- az intézmény szervezeti struktúráját, működési rendjét, a szervezeti ábra becsatolásával,
- új szervezetépítési programot;
- hosszú távú cirkuszművészeti oktatás programjának bemutatását, amely tartalmi és formai megújulást biztosít a cirkuszi képzéshez;
- a szakgimnáziumi oktatás szakmai programjának bemutatása, a szakmai és a közoktatási feladatok egyensúlyának biztosításával, különös tekintettel arra, hogy a tanulóknak nyitva álljon a lehetősége a felsőoktatásban való továbbtanulásra, erre történő eredményes felkészítés programját;
- az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének szisztémáját, az ezzel kapcsolatos szakmai programot;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázat, véleményezésre és elbírálására jogosult személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A pályázatnál előnyt jelent:

• Intézményvezetői, oktatásszervezési tapasztalat;
• Cirkuszművészeti, táncművészeti, színházművészeti előélet, előadó-művészeti háttérszakmák képzési rendszerének kialakításában, oktatásában szerzett tapasztalat vagy ilyen előélettel bíró munkatársak együttműködési nyilatkozatai;
• Szervezetfejlesztésben, iskola alapításban szerzett tapasztalat;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását és a szerződéskötést követő első munkanapon tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft honlapján (www.maciva.hu) történő megjelenéstől számított 30. nap. A határidőbe a megjelenés napja nem számít bele.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett titkárságvezető nyújt, a +36 1 580 7167, +36 1 343 8300/272-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának helye:

A pályázatot személyesen, a pályázó által minden oldalon szignálva, két eredeti példányban, zárt borítékban, a kiírásnak a megjelenésétől számított legkésőbb 30 napon belül „Baross Imre Artistaképző Intézet igazgató” jeligére a Fővárosi Nagycirkusz titkárságára, (1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a), Nagy Bernadett titkárságvezetőnek kell benyújtani. 

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejének lejáratától számított 15 nap.

A sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított három hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Az Intézmény vezetőjét a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.

Budapest, 2019. június 17.

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Képv.: dr. Borsós Beáta
ügyvezető

Adatvédelmi nyilatkozatunkat megtekintheti itt.

 

Letölthető verzió