Igazgatói munkakörre pályázati kiírás

2015.07.17. 13:31 | Szerző: MACIVA
Igazgatói munkakörre pályázati kiírás

A MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak megfelelően, pályázatot hirdet a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:

a.) neve: MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.

b.) címe: 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.

Az Intézmény fenntartója:                             

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.                                                            

1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.            

Cg. 01-09-915113

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09.01. napjától 2016.08.31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola; 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.

Továbbiakban: Artistaképző.

A pályázat előkészítéséhez:

Az artistaképzéshez és a cirkuszművészethez kapcsolódóan új stratégia kerül kidolgozásra, amelynek koordinálására, felépítésére miniszteri biztos van kijelölve az emberi erőforrások minisztere 11/2015. (III. 18.) EMMI utasításának megfelelően. Olyan iskolaigazgatót keresünk, aki az új stratégia kiépítéséhez hozzájárul, aki képes jelentős fejlesztés és átalakulás levezetésére, oktatásszervezői tapasztalattal bír és együtt tud működni egy igazgatóhelyettesi rendszerrel. A pályázóktól szervezetfejlesztési programot és a tervezett együttműködő team tagjaitól együttműködési nyilatkozatot várunk. A sikeres pályázó közreműködik a magyar artistaképzés jelenlegi helyzetének áttekintésében és értékelésében, körülményeinek és megújítása lehetőségeinek vizsgálatában, hozzájárul a meglévő tradíciókra építve a közép- és hosszú távú stratégiai és szakmai koncepcionális lehetőségek kiépítéséhez; részt vesz a nemzeti artistaképzés és az ahhoz kapcsolódó új képzések optimális elhelyezésének lehetőségei vizsgálatában a megújuló köznevelési és felsőoktatási rendszeren belül.

A szakmai program pontosításához, kidolgozásához konzultációs időpontokat biztosítunk a miniszteri biztossal a pályázat ideje alatt az alábbi időpontokban:

 • 2015 június 23. (kedd), 10-12 óra között
 • 2015 július 1. (szerda), 14-16 óra között
 • 2015 július 6. (hétfő), 14-16 óra között
 • 2015 július 20. (hétfő), 10-12 óra között

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az artistaképzés hagyományaira építve aktívan hozzájárul a cirkuszművészeti képzés megújításához,  valamint új tanszakok (úgymint előadó-művészeti háttérszakmák képzése stb.) beindításához,
 • az intézmény képviselete,
 • hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások, környezet igényei szerinti megfelelő működés biztosítása,
 • a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola (a továbbiakban: Artistaképző) gazdálkodásának irányítása, követése,
 • minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és határidőre elkészíti az Artistaképző éves mérlegét, nyereség- illetve veszteség kimutatását és ezeket a Fenntartó rendelkezésére bocsátja,
 • a Fenntartót az Artistaképző működéséről folyamatosan (igény szerint, de legalább negyedévente) tájékoztatja, lehetővé teszi az Artistaképző üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
 • a Fenntartó hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja,
 • üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet a Fenntartó elé terjeszt,
 • gondoskodik az Artistaképző üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 • az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi a Fenntartónak az Artistaképző közhasznúsági jelentését/mellékletét,
 • képviseli az Iskolát a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
 • feladata az Artistaképző ügyeinek vitele, egyszemélyi felelős vezetőként irányítja és ellenőrzi az Artistaképző napi munkáját a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve a Fenntartó döntéseinek megfelelően,
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok, vagy az Artistaképző működése során, annak nevében kötött szerződések és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles,
 • az Artistaképző részéről per indítása vagy az Artistaképző perlése esetén az igazgató jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni az Artistaképző szakszerű jogi képviseletének ellátásáról,
 • kialakítja az Artistaképző munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Artistaképző munkavállalói felett,
 • a munkatársak munkájának koordinálása, ellenőrzése a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, rendszeres kapcsolat ápolása a szakmai munkaközösségekkel és a nevelőtestület tagjaival,
 • az Artistaképzőben folyó pedagógiai munka magas szakmai színvonalának biztosítása,
 • cirkuszművészeti irányzatok követése, fejlesztése és integrálása az iskolai képzésébe,
 • gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok építéséről,
 • aktuális hazai, nemzetközi pályázati lehetőségek, illetve a pályázatok megvalósításának nyomon követése,
 • a fenntartói célokhoz, irányokhoz illeszkedő innovatív/adaptív intézményi stratégia végrehajtása, megvalósítása az erőforrások hatékony megszervezésével,
 • a növendékek szakmai gyakorlatának koordinálása a fenntartóval együttműködve,
 • a szükséges erőforrások hatékony megszervezése,
 • jogszabályi környezet naprakész ismerete, a változások folyamatos követése,
 • éves munkaterv kialakítása és betartása, annak hatékony és eredményes kivitelezése,
 • intézményi programok tervezése, szervezése, koordinálása, ellenőrzése,
 • kapcsolattartás a külső szervezetekkel.

A vezetői munkakör betöltéséhez szükséges szakmai követelmények és egyéb feltételek:

 • A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67.§ (1) bekezdése alapján, nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
 1. a)az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,
 2. b)pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 3. c)legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 4. d)pályázat elnyerése után az igazgatói megbízás feltétele, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy az igazgatói megbízással egyidejűleg az adott intézményben pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • büntetlen előélet,
 • európai uniós tagországi állampolgárság és a magyar nyelv ismerete,
 • társalgási szintű angol nyelvtudás,
 • cselekvőképesség,
 • vezetői gyakorlat.

Pályázat előírások:

 • Az intézmény működését szabályozó jogszabályok ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata (az eredetit a meghallgatáson kell bemutatni),
 • munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról, kiemelkedő közművelődési tevékenységről szóló igazolások,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevény,
 • az Artistaképző növendékek utánpótlási, tehetségkutatási, a képzést megelőző tehetséggondozási program,
 • az Artistaképző szervezeti struktúrája, működési rendje, a szervezeti ábra becsatolásával,
 • az Artistaképző képzési-, pedagógiai elvei, a képzés rendszere,
 • új szervezetépítési program,
 • hosszú távú cirkuszművészeti oktatás programjának bemutatása, amely tartalmi és formai megújulást biztosít a cirkuszi képzéshez.
 • a szakközépiskolai oktatás szakmai programjának bemutatása, a szakmai és a közoktatási feladatok egyensúlyának biztosításával, különös tekintettel arra, hogy a tanulóknak nyitva álljon a lehetősége a felsőoktatásban való továbbtanulásra, erre történő eredményes felkészítés programja
 • a vezetési elvek és vezetési módszertan rövid ismertetése,
 • az Artistaképző nemzetközi kapcsolatrendszerének szisztémája, az ezzel kapcsolatos szakmai program,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázat, véleményezésre és elbírálására jogosult személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A pályázatnál előnyt jelent:

 • Intézményvezetői, oktatásszervezési tapasztalat
 • Cirkuszművészeti előélet vagy ilyen előélettel bíró munkatársak együttműködési nyilatkozatai

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását és a szerződéskötést követő első munkanapon tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola honlapján (http://www.biak.hu/) történő megjelenéstől számított 30. nap (2015. július 24.). A határidőbe a megjelenés napja nem számít bele.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró Veronika titkárságvezető nyújt, a (+36-1) 344-6051-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának helye:

A pályázatot személyesen, ­a pályázó által minden oldalon szignálva, két eredeti példányban, zárt borítékban, a kiírásnak a megjelenésétől számított legkésőbb 30 napon belül Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola igazgató” jeligére a 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1. irodában, Bíró Veronika titkárságvezetőnek kell benyújtani.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejének lejáratától számított 30 nap.

A sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított három hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Az Artistaképző vezetőjét a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.

 

Budapest, 2015. június 19.

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

képv.: Gergely László